Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
Adresa školyNa dolinách 27, 911 05 Trenčín
Telefón+421 903482831
E-mailriaditel@zsdoltn.edu.sk
WWW stránkazszlatovce.edupage.org
ZriaďovateľMesto Trenčín

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Anna Plachká0902911084riaditel@zsdoltn.edu.sk
ZRŠMgr. Janka Tilandyová0903482830zastupca@zsdoltn.edu.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menofunkcia
zástupkyňa rodičovIng. Alena Breznickápredseda
pedagogický zamestnanecMgr. Eva Ďobekovápodpredseda
 Mgr. Vladimíra Strmenskáčlen
   
nepedagogický zamestnanecBc. Anna Adamovičováčlen
   
zástupcovia rodičovZuzana Koláriková člen
 Marián Žitňanskýčlen
 Lucia Hlavatáčlen
   
zástupcovia zriaďovateľaMartin Barčák člen
 Marcel Meravýčlen
 Ing. Mgr.Juraj Štilichačlen
 Bc .Tomáš Vaňo člen

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 274

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22212111113
počet žiakov344145264129251522278
z toho ŠVVP11229531327
z toho v ŠKD323736144    123

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda1AJ2AJANJBIOCVDCVMDEJDEJ2DOVETVFYZFYZ2GEGHUVCHE
1.A               
1.B               
2.A               
2.B               
3.A               
3.B               
4.A               
5.A               
5.B4  4  3     4  
6.A               
7.A               
8.A               
9.A               

TriedaINVINFKAJKNJMATMDVNBV1NJ2NJNEJOBNOBVPHRPVCPraktiká z biológie
1.A               
1.B               
2.A               
2.B               
3.A               
3.B               
4.A               
5.A               
5.B 2  4          
6.A               
7.A               
8.A               
9.A               

TriedaPraktiká z fyzikyPRIPDAPVOREVRED2RJSJLSPRSEEŠKD1ŠKD2ŠKD3ŠKD4ŠKD5
1.A        1      
1.B        1      
2.A        1      
2.B        1      
3.A        1      
3.B        1      
4.A        1      
5.A        1,12      
5.B       41      
6.A        1,04      
7.A        1      
8.A        1      
9.A        1,14      

TriedaSRLTEHTHDTSVTEVTHFVUCVLAVUMVVNVYVZEM
1.A            
1.B            
2.A            
2.B            
3.A            
3.B            
4.A            
5.A            
5.B            
6.A            
7.A            
8.A            
9.A            

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A171700
1.B161600
2.A171700
2.B242400
3.A222200
3.B201901
4.A262600
5.A181700
5.B222002
6.A282530
7.A222200
8.A151500
9.A212101

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A17111665,65111665,6500,00
1.B1652132,5652132,5600,00
2.A1739823,4139823,4100,00
2.B2496341,8796341,8700,00
3.A2278336,6078336,6000,00
3.B2066635,0566535,0010,05
4.A2691939,3691939,3600,00
5.A1883248,9482448,4780,47
5.B2292646,3077538,751517,55
6.A28140452,00137050,74341,26
7.A2275234,1875234,1800,00
8.A1571747,8071747,8000,00
9.A21159075,71154273,43482,29

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku22212111113
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbal I. stupeň23 Mgr. Roman Bakoš
Florbal II. stupeň18 Mgr. Roman Bakoš
Futbal10  
Golf0  
Hádzaná17 Mgr. Iveta Šemrincová
Karate31  
Keramika 1 Hirková13  
Keramika 2 Hirková10  
Keramika 3 Hirková14  
Keramika 413 Mgr. Nadežda Geržová
Keramika 5 Hirková12  
Keramika 6 Hirková11  
Paličkovanie Nogová11  
Príprava na Testovanie 921 Mgr. Eva Ďobeková
Príprava na testovanie z matematiky21 PaedDr. Iveta Radičová
Šach - Trnka24  
školský klub I23 Eva Smatanová
školský klub II26 Mgr. Iveta Šemrincová
školský klub III25 Mgr. Andrea Debnárová
školský klub IV23 Ing. Eva Guričanová
školský klub V25 Mgr. Kristína Novanská
Vedecké pokusy28 Mgr. Katarína Žatková

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Anna Plachká

V Trenčíne, 8. júla 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

  • INOVEC, 20. ročník 5.9. 2020
  • Futbal cup D 19.2. 2020 3. miesto
  • ZLATOVSKÉ HORY 8.2.2020 19. ročník.
  • LVVK 2020
  • Mikuláš cup 2019/20
  • Čiernachov 19. ročník 18.1. 2020.
  • Vianočná besiedka ŠKD
  • Šaliansky Maťko
  • Návšteva útulku pre psíkov a mačky.
  • Projekty podporené Mestom Trenčín
  • Projekt Separovanie na školách
  • MIKULÁŠ CUP  2019 3.12. 2019