• Zápis

    •   
     • Z Á P I S  D O  1.  R O Č N Í K A  

      Riaditeľstvo ZŠ Na dolinách 27 oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch

          4. a 5. apríla 2022 ( pondelok-utorok) od 14.00 – do 17.00                    

     • Trenčín nie je rozdelený na rajóny , svoje dieťa môžete zapísať na našu školu, aj keď je Vaše bydlisko v inej lokalite.

      Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:

            a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť dieťaťa,

            b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón  a  email  zákonných zástupcov,

            c) doklad o zdravotnom stave dieťaťa (ak je to potrebné).

          So sebou si treba priniesť:

            a) rodný list dieťaťa (originál),

            b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov, 

            c) doklad o školskej zrelosti  z MŠ ( ak máte k dispozícii)

       Pred zápisom je potrebné vyplniť online elektronickú prihlášku , ktorú podpíšu zákonní zástupcovia osobne pri zápise.  V dňoch zápisu budú vytlačené elektronické prihlášky pripravené na podpis .

     • Rodičia môžu kedykoľvek prísť prihlášku podpísať ( aj individuálne )

     • Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia

      Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

      Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

     • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
     • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) .
     • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

              Cestne_vyhlasenie_vzor_na_vyplnenie.docxcestne_vyhlasenie.docx

              Cestne_vyhlasenie(1).docx

      

     • Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi základnej školy (príloha č. 3). 

      Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v prihláške uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

      Na prihláške postačuje podpis  len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (príloha č. 3).

              pisomne_vyhlasenie_vzor_na_vyplnenie.docx

              Pisomne_vyhlasenie.docx

      

     • Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku vopred elektronicky, bude vyplnená pedagógom priamo pri zápise v škole.

     • Ak žijú rodičia dlhodobo v zahraničí, vyplnia žiadosť o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky.

             Ziadost_o_osobitny_sposob_plnenia_sk__doch..docx

       V zmysle platnej legislatívy riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do prvého ročníka do 15.júna 2022. Rozhodnutia budú odoslané do elektronickej schránky zákonného zástupcu. Pokiaľ zákonný zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku ,bude mu rozhodnutie doručené poštou alebo si ho môže prísť vyzdvihnúť osobne v termíne , ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy ,prípadne podľa dohody (email, telefonát).

     Pre jednoduchšiu komunikáciu odporúčame rodičom, ktorí vlastnia občiansky preukaz s čipom, a majú prístupové údaje ,ktoré dostali pri jeho vydaní (ak o ne požiadali), aby si aktivovali elektronickú schránku na www.slovensko.sk.

     Pri zápise bude možnosť objednať ssadu zošitov k Šlabikáru Lipka pre 1. ročník , ostatné zošity a výkresy v cene 15 eur .

     • Upozornenie pre rodičov na zmenu v zákone 209/2019 z 27. júna 2019 ( s účinnosťou od 1.1.2021), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

      § 28a   (3)

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

            
     •   Naša škola má k dispozícii :

     • odborné učebne 
     • jazykové učebne
     • učebne informatiky
     • keramickú dielňa
     • školský klub - 6 oddelení
     • športový areál
     • učebne s interaktívnou tabuľou a tabletmi
     •  Od 1. ročníka vyučujeme cudzí  jazyk

     •  V škole pracuje podporný tím v zložení:
      • sociálny pedagóg
      • špeciálny pedagóg
      • psychológ
      • asistenti učiteľa
     •  Záujmová činnosť činnosť:

     • keramické krúžky
     • tanečný krúžok
     • športové krúžky (florbalový, karate, golfový,  )
     • šachový krúžok
     • paličkovanie
       
     •  Škola organizuje:

     • lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka
     • školu v prírode pre žiakov prvého stupňa
     •   V  ZŠ pôsobí aj Súkromná základná umelecká škola :
      - odbor tanečný , výtvarný , hudobný

       

        

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje