• Zápis

    •   
     • Z Á P I S  D O  1.  R O Č N Í K A  

      Riaditeľstvo ZŠ Na dolinách 27 oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch

          12. a 13. apríla 2021 ( pondelok-utorok) od 14.00 – do 17.00                    

     • Trenčín nie je rozdelený na rajóny , svoje dieťa môžete zapísať na našu školu, aj keď je Vaše bydlisko v inej lokalite.

      Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:

            a) meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť dieťaťa,

            b) meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefón  a  email  zákonných zástupcov,

            c) doklad o zdravotnom stave dieťaťa (ak je to potrebné).

          So sebou si treba priniesť:

            a) rodný list dieťaťa (originál),

            b) platný občiansky preukaz oboch prítomných zákonných zástupcov, 

            c) doklad o školskej zrelosti  z MŠ ( ak máte k dispozícii)

       Pred zápisom je potrebné vyplniť online elektronickú prihlášku  ktorú podpíšu zákonní zástupcovia osobne pri zápise.  V dňoch zápisu budú vytlačené elektronické prihlášky pripravené na podpis . Rodičia môžu kedykoľvek prísť prihlášku podpísať ( aj individuálne )

      Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku vopred elektronicky, bude vyplnená pedagógom priamo pri zápise v škole.

      Ak žijú rodičia dlhodobo v zahraničí, vyplnia žiadosť o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky.

        V zmysle platnej legislatívy riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do prvého ročníka. Rozhodnutia budú odoslané do elektronickej schránky zákonného zástupcu. Pokiaľ zákonný zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku ,bude mu rozhodnutie doručené poštou alebo si ho môže prísť vyzdvihnúť osobne v termíne , ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy ,prípadne podľa dohody (email, telefonát).

      Pre jednoduchšiu komunikáciu odporúčame rodičom, ktorí vlastnia občiansky preukaz s čipom, a majú prístupové údaje ,ktoré dostali pri jeho vydaní (ak o ne požiadali), aby si aktivovali elektronickú schránku na www.slovensko.sk.

       Základné dokumenty a informácie sú prístupné na www.zszlatovce.edupage.org:

      Žiadosť o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky:

                  Ziadost_o_osobitny_sposob_plnenia_sk__doch..docx

         

       

      Pri zápise bude možnosť objednať ssadu zošitov k Šlabikáru Lipka pre 1. ročník , ostatné zošity a výkresy v cene 15 eur .

     • Upozornenie pre rodičov na zmenu v zákone 209/2019 z 27. júna 2019 ( s účinnosťou od 1.1.2021), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

      § 28a

      (3)

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

            
     •   Naša škola má k dispozícii :

     • odborné učebne
     • učebňu informatiky
     • keramickú dielňa
     • školský klub
     • športový areál
     • učebne s interaktívnou tabuľou a tabletmi
     •  Od 1. ročníka vyučujeme cudzí  jazyk

     •  V škole pracuje inkluzívny tím v zložení:
      • sociálny pedagóg
      • špeciálny pedagóg
      • psychológ
      • asistenti učiteľa
     •  Záujmová činnosť činnosť:

     • keramické krúžky
     • tanečný krúžok
     • športové krúžky (florbalový, karate, golfový,  )
     • šachový krúžok
       
     •  Škola organizuje:

     • lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka
     • školu v prírode pre žiakov prvého stupňa
     •   V  ZŠ pôsobí aj Súkromná základná umelecká škola :
      - odbor tanečný , výtvarný , hudobný

       

        

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje