•      

         

     Inklúzia vo výchovno-vzdelávacích procesoch ZŠ Na dolinách v Trenčíne

     Naša škola sa zapojila do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorý napomôže vytvoriť lepšie podmienky pre poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Riešenie aktuálnych problémov vzdelávania formou integrácie a inklúzie nie je možné bez pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sú neoddeliteľnou, až nutnou súčasťou procesu na uspokojovanie individuálnych potrieb každého dieťaťa v rámci edukácie a výchovy. Cieľom projektu, ktorý je výsledkom úsilia našich kolegov, je vytvorenie optimálnych podmienok pre každého žiaka základnej školy. Nastavenie takých podmienok v procese vzdelávania, ktoré umožnia nasýtenie sociálnych, výchovných, emocionálnych, resp. individuálnych potrieb žiakov zapojených do projektu. Tým chceme prispieť k rozširovaniu vplyvu inklúzie, dosahovaniu rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých a zlepšovaniu výsledkov a kompetencií žiakov.

     Naši novo-prijatí odborní a pedagogickí zamestnanci – psychológ, špeciálny pedagóg a traja asistenti učiteľa sa budú venovať adaptácii žiakov, podpore prekonávania ich individuálnych bariér, mentoringu, diagnostike, poradenstvu a systematickej práci so žiakmi, ktorí sú cieľovou skupinou projektu.

     Realizáciou tohto projektu, ktorý sa realizuje aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, možno očakávať:

     Zvýšenie matematických a prírodovedných znalostí detí a žiakov, najmä u žiakov so ŠVVP a detí ohrozených školských neúspechom.

     Zvýšenie miery uplatňovania modelu inkluzívneho vzdelávania v našej základnej škole.

     Pozitívne zmeny v študijných výsledkoch žiakov ohrozených školských neúspechom.

     Lepšie podmienky vzdelávania s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu.

     Lepšia triedna klíma ako napr. rovesnícke vzťahy, eliminácia agresivity, rozvoj prosociálneho správania a empatie.

     Prehĺbenie poznatkov učiteľov o individuálnom prístupe k žiakom so ŠVVP.

     Dĺžka trvania projektu je 36 mesiacov. Naša škola získa v uvedenom období na mzdy novo-prijatých odborných a pedagogických zamestnancov celkovo 155 610,00 €, ktoré získa zo zdrojov EÚ, resp. Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Spoluúčasť školy za celé obdobie trvania projektu bude predstavovať čiastku 8.190,00 eur.

     http://www.esf.gov.sk

     http://www.minedu.gov.sk

      


      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje