• ŠKD

    • Školský klub je spravidla v prevádzke takmer celý školský rok, okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6:30 do 17.00 hod.

     Riadi sa režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.

     Výchovno - vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie.

     V oblasti rekreačného charakteru je činnosť prevádzaná vychádzkami, návštevami telocvične a školského dvora. Deťom sa pravidelne venujú športoví ambasádori. Účasť na nimi organizovaných aktivitách je zo strany detí dobrovoľná a nie je potrebná prihláška. Cvičenie deťom umožňuje čo najviac času tráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a starať sa o ich dobrý telesný rozvoj.

     V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti precvičujú a opakujú učivo formou didaktických hier, vypracovaním domácich úloh a pracovných listov, čítaním, pričom sa ku každému žiakovi pristupuje individálne.

     V školskom klube sa venuje pozornosť i spoločenskej dopravnej ,pracovnej, výtvarnej i hudobnej a hudobno - pohybovej výchove.

     Súčasťou výchovno- vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí v školskej jedálni, kde sa deti učia správnemu stolovaniu i spoločenskému správaniu.

     Počas prítomnosti dieťaťa v školskom klube je mu umožnená účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti v škole. Deti navštevujú rôzne krúžky ako napr. tanečný, keramický, šachový, paličkovanie, florbalový a mnoho ďaľších.

     Žiakom je dispozícii i školská knižnica, učebňa informatiky a respírium.

     Poplatok za školský klub

     12 € mesačne uhradiť na účet číslo:SK88 7500 0000 0040 1640 6652

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje