• Školská jedáleň v našej škole poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom základnej školy, materskej školy a detského domova.


       

     Kontakt: 032/ 744 55 44, 0911 046 635

     Vedúca jedálne: Ing. Mária Baco Siranová

     Číslo účtu  IBAN: SK38  7500 0000 0040 1640 6679

      Odhlasovanie stravy  :        pondelok              :     do 7.30 hod

                                                    utorok – piatok   :      do 6.30 hod

      Možnosť odhlasovania :      telefonicky alebo prostredníctvom internetu a mobilnej   aplikácie

      

     Na  základe  všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta  Trenčín

     č. 12/2021 sa v školskom roku 2021/2022 menia poplatky za stravu v školskej jedálni nasledovne:

     Žiaci I. stupňa ZŠ

       Spolu 1,61 € x 20  =    32,20 €  -   mesačná platba

      

     Žiaci II. stupňa ZŠ

     Spolu 1,70 € x 20 =         34,- €   -   mesačná platba

      

          Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,30 € na jeden obed sa poskytuje :

     • na dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
     • na dieťa, ktoré už dovŕšilo 15 rokov /napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky/ a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus
           
      
        
      
      

       Platbu  je nutné uhradiť do 15. v predchádzajúcom mesiaci na účet

     č. SK 38 7500 0000 00401 640 6679

       v správe pre prijímateľa uviesť  meno dieťaťa  a  navštevovanú  triedu.

                                        

       Informácie k dotácii na stravu platné od 1.8.2021

     Dotacie_na_stravu_od_01.08.2021.pptx                               

      

      

      

      

                                                   

                                           

                                                   

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje