• Informácia o samotestovaní žiakov v domácom prostredí

     • Testy sú bezplatné, podľa pokynov, ktoré zverejníme v novinkách, si rodič testy vyzdvihne v škole proti podpisu.

      Rodič neoznamuje škole výsledky negatívnych testov. Iba v prípade pozitívneho výsledku testu dieťa zostáva doma v karanténe a túto skutočnosť rodičia neodkladne oznámia škole.

                 V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/2022 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID-19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie.

      Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Zámerom MŠVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19.

      V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov antigénovými testami v domácom prostredí. 

                   Antigénové samotesty sú balené v krabiciach po 25 kusov a sú k nim extra pribalené sterilné odberové tyčinky na výter z prednej časti nosa v počte 25 kusov (na tzv. nazálny výter) na vykonanie samotestu. Každý žiak základnej a strednej školy a špeciálnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, teda dostane 1 sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie  a k tomu 25 ks sterilných odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter).

      Pri testovaní dvakrát týždenne bude sada antigénových samotestov postačovať približne na obdobie 12 týždňov. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR a je uvedený aj nižšie v dokumente.

      Obsah sady:

      Balenie: (balenie po doplnení extra odberových tyčiniek je možné využiť na samotestovanie v zmysle rozhodnutia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. UNMS/02120/2021-801 – 004194/2021 zo dňa 22. 3. 2021)

      - testovacia platnička – 25 ks

      - skúmavka s roztokom – 25 ks

      - vrchnák s kvapkadlom – 25 ks

       

      1. Sprievodca pre samotestovanie: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19;

      link na priame stiahnutie súboru:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca

      samotestovanie-Covid-19.pdf

      2. Návod na použitie pri samotestovaní: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ;

      link na priame stiahnutie súboru:

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky

      test-navod-na-pouzitie.pdf

      3. súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie

       

      Dôležité upozornenie:

      • Antigénové samotesty sa poskytujú výlučne za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 žiaka, ktorému sú určené.

      • V prípade, ak prevzaté antigénové testy nebudú použité, pričom zároveň nedošlo k ich znefunkčneniu (napr. rozbaleniu), je rodič povinný vrátiť tieto samotesty škole. Škola ďalej vráti antigénové samotesty okresnému úradu.

      • V prípade, ak preberajúci antigénové testy použije na iný ako dohodnutý účel, je povinný vydať bezdôvodné obohatenie formou finančného plnenia, ktorého výška sa vypočíta ako súčin počtu odovzdaných antigénových testov a trhovej ceny jedného antigénového testu

    • Informácia pre rodičov budúcich prvákov
     • Informácia pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia, 

      kód, ktorý ste dostali na rodičovskom združení v júni Vám slúži na identifikáciu Vášho novopečeného prváka, prváčku v jednotlivých triedach.  Zoznamy Vám pošleme do mailu, budú aj v novinkách na stránke školy, prípadne na výveske na hlavnom vchode. Predpokladaný dátum je 23. 8. 2021.

      Nástup žiakov 1. ročníka do školy bude 2. septembra 2021 - štvrtok o 8:00 hodine v átriu školy. 

      Prístupy do Edu Page dostanete pri nástupe do školy. 

      Prajem Vám i Vašim deťom ešte pekné letné dni a veľa zravia.

      Mgr. Anna Plachká, riaditeľka

    • Dôležitý oznam školskej jedálne
     • Dôležitý oznam školskej jedálne

     • Tlačivá budú v záložke školská jedáleň

      Na  základe  všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta  Trenčín

      č. 12/2021 sa v školskom roku 2021/2022 menia poplatky za stravu v školskej jedálni nasledovne:

      Žiaci I. stupňa ZŠ

        Spolu 1,61 € x 20  =    32,20 €  -   mesačná platba

       

      Žiaci II. stupňa ZŠ

      Spolu 1,70 € x 20 =         34,- €   -   mesačná platba

       

           Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom vo výške 1,30 € na jeden obed sa poskytuje :

      • na dieťa žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
      • na dieťa, ktoré už dovŕšilo 15 rokov /napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky/ a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus
    • Kde bolo, tam bolo... v Zlatovskej letnej škole nám výborne bolo!
     • Kde bolo, tam bolo... v Zlatovskej letnej škole nám výborne bolo!

     • Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krásna Zlatovská letná škola, ktorá sa uskutočnila od 1. - 14. 7. 2021. Našej letnej školy sa zúčastnilo spolu 70 detských a 21 dospelých účastníkov. Počasie bolo ako objednané presne      na túto udalosť a o radosti z jednotlivých častí programu ani netreba pochybovať.

      Na začiatku našej letnej školy sme zažili lesnú pedagogiku v poľovníckom kaštieli Antonstál. Zmerali sme si sily počas Veselej olympiády, Pevnosti Boyard a na rôznych pohybových hrách, vždy v poobedňajších hodinách, keď sme čakali na rodičov. Naučili sme sa niečo nové aj prostredníctvom Ekoaktivít, Arteterapie a Canisterapie. Tešili sme sa aj z návštevy OS SR, ktoré k nám zavítali a oboznámili nás s vojenskou technikou a s ich prácou. Pohybové zručnosti sme využili aj počas pobytu v Tarzánii. Pri tvorbe výrobkov z keramiky a výrobe vlastných tričiek na pamiatku sme naplno rozvíjali našu kreativitu. Spoznávali sme aj okolie našej školy a to výletom na Skalku a Minifarmu v Lubine. Skoro na konci letnej školy sme navštívili kino s krásnou rozprávkou. Naše brušká sa mali najlepšie ako sa mohli mať, nakoľko sa o nás starali naše pani kuchárky. Správnu letnú atmosféru sme mali aj vďaka opekačke, návšteve zmrzliny a množstvu spoločných rozhovorov.

      Na záver sa chceme poďakovať organizátorom Zlatovskej letnej školy a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizácii tejto krásnej aktivity. Naša vďaka patrí aj všetkým detským účastníkom, ktorí sa letnej školy zúčastnili a ich rodičom. Veríme, že sa Vám Zlatovská letná škola páčila a že si ju ešte v budúcnosti zopakujeme. Tiež veríme, že všetky zážitky, spomienky, nové poznatky z rôznych predmetov, ktoré sme spoločne zažili, prenesieme do ďalších spoločných chvíľ v našej škole.

      V neposlednom rade ĎAKUJEME sponzorom Zlatovskej letnej školy – mestu Trenčín, ZRPŠ pri ZŠ Na dolinách a ZŠ Na dolinách. Vďaka spomínaným sponzorom sme sa mohli zúčastniť rôznych výletov, aktivít a tráviť čas v našej škole aj v lete. Detskí účastníci si mohli odniesť pekné odmeny a množstvo krásnych spomienok. Do ŠKD vďaka finančnej podpore projektu Zlatovská letná škola pribudol materiál na ďalšiu tvorivú činnosť, rôzne športové potreby, edukačné pomôcky a iné.

       

      Ako sa v každej rozprávke na konci píše a vraví...

       

      ...zazvonil zvonec a našej Zlatovskej letnej školy je pre rok 2021 koniec....

     • Oznam k Zlatovskej letnej škole - Tarzánia

     • Milí rodičia,

      chceme Vás poprosiť, aby ste Vašim ratolestiam zajtra a v piatok, keď sa pôjde na Tarzániu nabalili pitný režim, suchý obed, pevnú obuv, pršiplášť.

      Na Tarzániu idú vo štvrtok 8.7.2021 žiaci 3. a 4. ročníka a v piatok 9.7.2021 žiaci 1. a 2. ročníka.    Žiaci, ktorí ostávajú v škole v deň, keď nejdú na Tarzániu majú kreatívne dopoludnie.

      Chceme tiež vopred upozorniť, že v prípade nepriaznivého počasia by niektorá skupina nemala program na Tarzánii, tak im lístok na túto aktivitu bude odovzdaný, aby ho mohli využiť v iný čas, keď bude priaznivé počasie. Program na nepriaznivé počasie samozrejme kreatívne zabezpečíme.

    • Slávnostný prejav na záver školského roka
     • Slávnostný prejav na záver školského roka

     • Vážené kolegyne, kolega, milí žiaci,

       

      o chvíľu zazvoní zvonec a bude koniec.  Nie však rozprávky, ale školského roka

       

                 Tento deň máte určite najradšej.  Je to posledný deň pred prázdninami a my všetci sme ho už túžobne očakávali...

      Na určitý čas sa zastaví kolotoč školských povinností a vy si budete žiť bezstarostne, žiadne ranné vstávanie, žiadne napomínanie - len leňošenie a vychutnávanie si voľnosti. Keď som už spomenula  kolotoč, boli ste už niekedy na kolotoči? Či už áno alebo nie, isté je, že určite každý z vás vie čo je to kolotoč!

      Čo však má spoločné kolotoč so školou?

      Kolotoč školskej dochádzky a školských povinností sa začína točiť 1.septembra a zastaví sa až 30.júna. Je pravda, že školský kolotoč sa točí o čosi dlhšie ako ten obyčajný, ale zase v tom našom kolotoči nesedíme len tak – nečinne a nepozeráme sa pasívne na svet okolo nás. Naopak, kto raz nastúpi na školský kolotoč, začína objavovať mnoho nových zaujímavých a krásnych vecí, nazbiera si množstvo zážitkov, postretáva veľa kamarátov a čo je hlavné, veľa sa naučí. Občas kolotoč spomalí alebo zastaví a vy si doprajete prázdninový oddych.

      Tento rok bol pre všetkých zvláštny. Pandémia spomalila náš školský kolotoč. Museli sme čeliť mnohým nástrahám. Vaša záujmová činnosť utrpela najviac. Aj kamarátstva prešli veľkou skúškou, pretože väčšinu školského roka bolo naše aj vaše priateľské stretávanie sa veľmi obmedzené. Napriek tomu všetkému sme vyšli z tohto boja hrdinsky. Vďaka online hodinám a poctivej práci pedagógov aj vašej usilovnosti zberáme celkom pekné ovocie vedomostí. Kto zanedbal učenie a spravil si z dištančného vzdelávania prázdniny, bude musieť na budúci školský rok riadne zabrať, aby v tom kolotoči držal s ostatnými krok.

      Dnes je ten pravý čas, keď sa kolotoč úplne zastavil – všetci chceme vystúpiť, aby sa nám náhodou nezakrútila hlava. Množstvo nových vedomostí, zručností, skúseností a zážitkov treba spracovať a uložiť si do pamäti a na to potrebujete čas, čas prázdninový, ktorý si treba vychutnať. Koľko si z týchto poznatkov odnášate, to sa dozviete pri dnešnom odovzdávaní vysvedčení, ktoré je dôkazom, že celý ten čas na školskom kolotoči nevyšiel nazmar.

       

      Po prvýkrát sa na kolotoči točili naši prváci.  Dúfam, že ste boli spokojní, že ste prežívali len príjemné a pekné chvíle a Vaše prvé školské prázdniny si užijete plnými dúškami.

       

      Poslednýkrát však z kolotoča vystupujú deviataci, čím sa im aj uzatvára jedna krásna, ale aj dôležitá etapa ich života. Kam sa podeli detičky, ktoré s obavami nastupovali pred deviatimi rokmi na tento náš kolotoč? Dnes tu stoja krásne „slečny“ a „sebavedomí“ mládenci. Všetci  odvážne pozeráte do budúcnosti... Prajem vám veľa  úspechov v ďalšom vzdelávaní...

       

      Na záver vám chcem pripomenúť: Čo je v živote potrebné:

      Tri veci musíš želať sebe a druhým: zdravie, priateľov, radosť.

      Tri veci musíš ovládať: svoj jazyk, svoje správanie, svoju povahu.

      Tri veci musíš zdokonaľovať: vzdelanie, dobrotu, lásku k blížnemu.

      Tri veci musíš vedieť dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smutným, slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžili.

      Trom veciam sa musíš vyhýbať: krutosti, namyslenosti, nevďačnosti.

      Tri veci musíš obdivovať: lásku prírody, lásku detí, lásku starých ľudí.

       

      Milí žiaci, kolegovia, prajem vám veľa pekných slnečných prázdninových dní a krásne zážitky.......

       

     • Organizačné pokyny k Zlatovskej letnej škole

     • Milí rodičia,

      prišiel čas našej Zlatovskej letnej školy a preto Vám chceme ešte raz pripomenúť základné informácie týkajúce sa každého jedného dňa, na ktoré je Vaša ratolesť prihlásená.

       

      Organizačné pokyny:

      *nástup na každý deň programu je o 8.00 v priestoroch ZŠ Na dolinách 27

      *koniec činnosti v každom dni je o 15.00 v priestoroch ZŠ Na dolinách 27 (ak nie je uvedené inak)

      *je potrebné, aby si každý účastník priniesol kartičku poistenca, vhodné oblečenie, pršiplášť, desiatu, prezuvky, pokrývku hlavy a dobrú náladu :)

      *v prípade, že sa Vaše dieťa nebude môcť zúčastniť niektorého z dní, na ktoré je prihlásené, poprosíme, aby ste vopred oznámili pani vychovávateľkám jeho neúčasť

       

      Tešíme sa na všetkých účastníkov tohtoročnej Zlatovskej letnej školy!

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje