• INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

     • INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY

      o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa

       

      V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby – zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov žiakov o spracúvaní ich osobných údajov získaných predložením kópie potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

       

      1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

      Názov školy/školského zariadenia                    Základná škola Na dolinách 27, Trenčín

      (alebo zriaďovateľa, ak škola alebo školské zariadenie nemá právnu subjektivitu)

       

      IČO:                                                   36125971

      sídlo:                                                  Na dolinách 27, 91105 Trenčín

      webové sídlo:                                    http://www.zszlatovce.edupage.org/

       

      1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

      Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vo veci uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese:

      riaditel@zsdoltn.edu.sk

       

      1. Práva dotknutých osôb

       

      • Právo na prístup: máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej podobe, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
      • Právo na opravu: prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak sú Vaše osobné údaje, ktorými disponujeme nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
      • Právo na výmaz (na zabudnutie): máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
      • Právo na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností máte ako dotknutá osoba právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov . Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
      • Právo na prenosnosť údajov: za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a zároveň sa spracúvanie predmetných osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a prenos týchto osobných údajov je technicky možný.
      • Právo namietať: máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch alebo za účelom splnenia nám zverených úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. V prípade, ak nemáme preukázateľný legitímny oprávnený dôvod na predmetné spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
      • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu Vašich práv ako dotknutej osoby, máte právo podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

       

      1. Účel spracúvania osobných údajov

      Overenie oprávnenia na vstup do vnútorných a vonkajších priestorov škôl a školských zariadení je upravené v uznesení
      vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

      1. Právny základ

      Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, súčasne § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      1. Kategória príjemcov

      Pokiaľ to nebude vyžadovať všeobecne záväzný právny predpis, získané osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám.

      1. Doba uchovávania osobných údajov

      Osobné údaje sa uchovávajú po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.

      1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a automatizované rozhodovanie

      Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

      Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

    • Spokojnosť rodičov s dištančným vzdelávaním
     • Spokojnosť rodičov s dištančným vzdelávaním

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vám ďakujeme za vyjadrenie Vášho názoru na kvalitu dištančného vzdelávania. Určite ste zvedaví na štatistiku. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pomoc deťom s vyučovaním v domácom prostredí.

      Na ankete sa zúčastnilo 112 rodičov prevažne z 1. stupňa

       

      1. Som veľmi spokojný/á   47                               42%
      2. Som s pokojný/á s menšími výhradami   30     26.8%
      3. Nie som spokojný/á     1    10.9%  ( nie s kvalitou, ale so vzdelávaním doma)
      4. Iná pripomienka.......43.6%
      5. Ďakujeme p. uc. Genšiniakovej, za jej snahu, porozumenie, trpezlivost...velke dakujem   10    8.9%
      6. Distancne vzdelavanie triedy 1.A pani ucitelky Kadlecovej hodnotim velmi pozitivne. Deti maju zachovany rezim dna, vsetky pekne spolupracuju a napreduju. Pani ucitelka ma rozvrhnuty priebeh hodin velmi zaujimavo, hravym a putavym sposobom. Ide im to vyborne. Dakujeme.                           76.3%
      7. Som rada, že je možnosť online výučby. Pani učiteľka Uriciva je trpezlivá, snaží sa najviac ako vie. Ale nie som spokojná s kvantitou. Zdá sa mi malo vyučovacích hodín.                                           10.9%
      8. Sme velmi spokojni s pristupomp.ucitelky Gensiniakovej. Uvitali by sme viac hodin denne. Urcite mat viac hodin anglictiny.                                                                                                                      21.8%
      9. Uvítali by sme viac hodín anglitčiny                                                                                       43.6%
      10. Som spokojny, uvital by som viac hodin pre 8A matematika anglicky kazyk. Myslim si ze koli monitoru a skuskam na strednu skolu                                                                                                      10.9%
      11. Ďakujeme veľmi pekne pani učiteľkám Fabianovej a Kadlecovej. Deti sa tešia na vyučovanie. Jedinou pripomienkou sú chýbajúce hodiny angličtiny. Tu sme museli začať samovýučbou, kedže deti pozabúdali, čo už vedeli. Ďakujem                                                                                                             21.8%
      12. Bohužiaľ som v čase distancneho vzdelávania v práci takže neviem posúdiť.                      10.9%
      13. Bolo by vhodné, keby siedmaci mali viac hodín angličtiny a aspoň jednu hodinu nemčiny                                                                                                                                                                             10.9%
      14. Spolu     112        100%

              Požiadavky niektorých rodičov zodpovedne zvážime na pedagogickej porade. 

          Počet hodín, ktoré majú žiaci,  je stanovený Štátnym pedagogickým ústavom a Ministerstvom školstva a ním sa riadime. Musíme uvážiť, že všeky deti nemajú rovnaké podmienky na online hodiny, preto napríklad v piatok majú dostatok čašu na vypracovanie zadaných úloh, pokojnú prácu a odoslanie zadaní  na hodnotenie, či posúdenie učiteľom, prípadne na komentár k úlohám. 

           Veríme, že sa s deťmi čoskoro stretneme v škole, nebojte nič, všetko dobehneme ako sa má, ak budú naše deti pracovité, usilovné a budú chcieť. My pre to spravíme všetko, čo je v našich silách spravodlivo a zodpovene.

       

            Prajme si najmä zdravie a všetko ostatné sa dá pri dobrej vôli krásne zvládnuť.

       

      S úctou vedenie školy

       

       

       

    • Oznam knižnice
     • Oznam knižnice

     • Zdravíme všetkých rodičov a žiakov

                     Návrat do škôl je stále veľkou otázkou, preto sme sa rozhodli poskytnúť služby našej knižnice. Zoznam kníh nájdete na stránke školy v časti knižnica. V priebehu týždňa si vyberiete knihu, napíšete požiadavku do mailu pani Ďobekovej - dobekova@zsdoltn.edu.sk.

      Každý piatok bude pani učiteľka od 11:00 knihy vydávať pri služobnom vchode v chodbičke.

               Želáme Vám veľa zdravia a tešíme sa na Váš záujem.

     • Koledovanie

     • Dnes zapaľujeme 4. sviecu na advetnom venci, ktorý je symbolom blížiacich sa vianočných sviatkov. Deti zo 4.B našej školy si pre Vás spoločne so svojimi pani učiteľkami pripravili vinše a koledy, ktorými Vám chcú zaželať všetko dobré do nastávajúcich dní. 

      Prichádza sviatočný čas,

      na ktorý sa dlho tešil každý z nás.

      Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,

      vianočnej nálade každý z nás podlieha. 

      Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,

      budme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. 

      Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, 

      každému sa splní túžba aspoň malilinká. 

      Veríme, že vianočná nálada. láska, pokoj a radosť sa preniesla aj do Vašich domovov a sŕdc. 

      Želáme krásne sviatky!

       

    • Vianočný online predaj keramiky
     • Vianočný online predaj keramiky

     • Milí rodičia, vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii nebolo možné zorganizovať tradičný Vianočný predaj keramiky v priestoroch našej školy. Preto sa vianoční škriatkovia z keramickej dielne rozhodli pripraviť malý online predaj keramiky. Každý set si môžete zakúpiť za 10 €. Výťažok z predaja keramická dielňa venuje OZ Trenčianske Labky. V prípade záujmu prosím kontaktujte p.Zichovú na zichova@zsdoltn.edu.sk, prípadne formou SMS na číslo 0908065734. Keramiku si bude možné vyzdvihnúť do piatka po dohode pri služobnom vchode školy. 

      Set 1 - malá miska glazovaná - perlovo biela + 5 ks ozdoby glazované - perlovo biela

      Set 2 - malá miska Srdce glazovaná - červená, zlatá + 5 ks ozdoby glazované - červená - PREDANÉ

      Set 3 - mydelnička glazovaná - tyrkys zelený, zlatá + malý svietnik biela hlina glazovaná -zlatá + 3 ks ozdoby glazované - červená

      Set 4 - stredná miska glazovaná - červená, medovozlatá + 5 ks ozdoby biela hlina neglazované - PREDANÉ

      Set 5 - stredná a malá miska glazovaná - tyrkys modrý, zlatá

      Set 6 - veľká misa glazovaná - medovozlatá, tyrkys zelený +3 ks ozdoby glazované - červená

      Set 7 - veľká misa glazovaná - tyrkys zelený + 3 ks ozdoby glazované - červená

      Set 8 - 11 ks ozdoby biela hlina neglazované - PREDANÉ

      Set 9 - stredná miska glazovaná - zlatá, červená + 5 ks ozdoby glazované - červená - PREDANÉ

      Set 10 - malá miska glazovaná - zelená, zlatá + 6 ks ozdoby glazované - červená

      Set 11 - veľká misa biela hlina glazovaná - červená + 3 ks ozdoby biela hlina neglazované

      Set 12 - stredná miska glazovaná - perlovo biela + mydelnička glazovaná - tyrkys modrý - PREDANÉ

     • Zavítal k nám Mikuláš s Čertom a Anjelom

     • Už sme ani nedúfali.... od rána nič, Mikuláša sme vyzerali, ale jeho nikde. A nakoniec predsa. O jedenástej bol odrazu  tu aj s Čertom a Anjelom. Priniesli nám balíčky, aj sa nám prihovorili. Nastal predvianočný čas......

     • Vianočná pošta

     • Minulý týždeň sme odovzdali krabice plné lásky a v tomto týždni sme skompletizovali 130 pozdravov Vianočnej pošty, ktoré vyrobili šikovné deti a pani vychovávateľky vo všetkých našich školských kluboch.

      Ďakujeme milé naše školské kluby, že už čoskoro, po odoslaní tejto vianočnej pošty, spravíte veľkú radosť dobrým ľuďom v Zariadeniach pre seniorov v Komjaticiach, Prešove, Skačanoch, Oščadnici, Jaslovských Bohuniciach a v Senici.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

     • ĎAKUJEME všetkým deťom a rodičom za ich veľké srdcia, ktoré v posledných dvoch týždňoch vložili do aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Spoločne sme vyzbierali 107 krabíc, ktoré poputujú do Zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne. Nakoľko sme nazbierali viac krabíc ako v zariadení potrebujú, potešia krabice od nás aj ďalšie zariadenie pre seniorov. Za našu školu, ako aj za organizátorov tejto krásnej aktivity, veľmi pekne ďakujeme a veľmi si vážime Váš prejav lásky. 

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje