• Ukončenie školského roka 2019 - 2020
     • Ukončenie školského roka 2019 - 2020

     • Vážené kolegyne, kolega, milí žiaci!

      30. jún je vysneným dňom nielen všetkých školákov, ale aj ich pedagógov. Je posledným dňom školského roka. Pred nami je vidina krásneho odpočinku – dvoch mesiacov prázdnin a dovoleniek.

      Tento školský rok bol nečakaný a veľmi zvláštny. Zaskočila nás začiatkom jari pandémia, ktorá zastavila najplodnejšie mesiace našej školskej práce. Museli sme sa prispôsobiť novej situácii, ktorá priniesla do života nás všetkých negatívne, ale aj pozitívne veci. Určite sme všetci oveľa zručnejší v zvládaní technológií. Napriek tomu si myslím, že náš vzájomný kontakt, aj keď v inom – virtuálnom prostredí sme dokázali udržať. Ďakujem všetkým učiteľom, odborným zamestnancom, pani vychovávateľkám, ale aj vám všetkým, že môžeme  školský rok ukončiť so cťou. Dnes dostanete netradičné vysvedčenia, ktoré Vám budú celý život pripomínať ako sme sa učili v druhom polroku škols. roka 2019 – 2020.

      Prihováram sa teraz osobitne žiakom štvrtého ročníka, ktorí ukončili jednu etapu svojho vzdelávania. Postupujú v septembri na 2. stupeň ZŠ. Chcela by som im poďakovať za ich usilovnú prácu.

      Ocenení žiaci:

      4. ročník:

      • Kevin Huray
      • Adéla Pišojová
      • Paulína Fehérová
      • Tamara Cigľanová

      Ocenenie za šachovú aktivitu získajú členovia šachového krúžku, ktorí získali najvyššie počty bodov. Víťaz získa aj putovný pohár, ktorý bude tešiť jeho aj jeho blízkych do konca kalendárneho roka.

      Šachový turnaj o majstra školy

      1. miesto a putovný pohár: Tomáš Barčiak

      2. miesto: Juraj Sýkora

      3. miesto: Ondrej Kováčik

      Najviac bodov v šachovom  krúžku v kategórii

      A: Marek Michálik

      C: Tomáš Barčiak

       

      Deviataci,  prajeme Vám veľa úspechov na stredných školách, robte Vašim rodičom a v neposlednom rade aj nám radosť a na školu, ktorá Vám dala základy do života nezabudnite. Za prácu, usilovnosť, reprezentáciu školy, aktívny prístup k dianiu v našej škole  počas celého štúdia oceníme niekoľkých z Vás.

      Ocenení žiaci

      9. ročník

      • Andreas  Buchinger – za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy
      • Michal Mrákava- za výborné študijné výsledky
      • Samuel Oravec- za výborné študijné výsledky
      • Nikolas Stolárik- za výborné študijné výsledky
      • Erika Striežencová- za výborné študijné výsledky
      • Matúš Strieženec- za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy v športových súťažiach

       Žiacka školská rada - aktívna práca:

       Matúš Strieženec

       Samuel Oravec

       

       

       

       

       

       

    • Poďakovanie rodičom
     • Poďakovanie rodičom

     • Vážení rodičia,

                dnes bol prvý deň, kedy Vaše deti opätovne zasadli do lavíc školy po dlhej prestávke. Všetkým ďakujeme, že ráno prebehlo hladko, bez väčšieho chaosu. Deti boli v škole šťastné. Nový režim nám dnes dal všetkým trochu zabrať, ale počas nasledujúcich dní sa určite všetko dostane do správnych koľají a všetci si zvykneme na nové podmienky.

      Prajem Vám a Vašim deťom veľa zdravia.

      Plachká - riaditeľka ZŠ

    • Hodnotenie žiakov na konci školského roka
     • Hodnotenie žiakov na konci školského roka

     •          Vážení rodičia, žiaci, oznamujeme Vám spresnenie - charakteristiku jednotlivých stupňov slovného hodnotenia na konci školského roka.

      Charakteristiky jednotlivých stupňov slovného hodnotenia:

       

      1 – veľmi dobré výsledky - žiak mal v prvom polroku známku 1 alebo 2, známky za mesiac február a marec sú veľmi dobré, teraz doma pracuje na výbornej úrovni, svedomito, vypracováva úlohy a posiela ich na kontrolu. Ak má technické možnosti absolvuje  online vyučovanie

      2 - dobré výsledky - žiak mal na polročnom hodnotení 2 alebo 3, spolupracuje priemerne, niektoré úlohy zanedbáva, ale väčšinou spolupracuje, komunikuje s učiteľom. Ak má technické možnosti absolvuje  online vyučovanie 

      3 – uspokojivé - žiak bol v 1. polroku hodnotený 3 alebo 4, spolupracuje málo,  nevypracováva dostatočne úlohy, iba sporadicky posiela učiteľovi svoju prácu,  aj keď má dobré podmienky na komunikáciu. Učiteľ ho musí  nabádať k aktivite. Ak má technické možnosti absolvuje  online vyučovanie sporadicky 

      4 – neuspokojivé - žiak vôbec nepracuje, nekomunikuje s pedagógom, úlohy nevypracúva.  Ak má technické možnosti, nekontaktuje sa mailom neabsolvuje online hodiny.

    • Čo s poplatkami za školu
     • Čo s poplatkami za školu

     • Mesto Trenčín oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, aby z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach až do odvolania dočasne pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení.

      Školy a škôlky:

      Pozastavenie platieb sa týka:

      • príspevku na činnosť v školskom klube detí (základná škola),
      • príspevku na režijné náklady v školskej jedálni (základná škola),
      • príspevku na úhradu nákladov za dieťa v materskej škole
       • náklady za pobyt dieťaťa,
       • režijné náklady v školskej jedálni,
       • stravovanie (okrem detí predškolského veku),
      • príspevku na úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
      • príspevku na úhradu na činnosť centra voľného času.

      Zrealizované platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania budeme vopred informovať.

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje