• Klasifikácia žiakov na konci školského roka
     • Klasifikácia žiakov na konci školského roka

     • Po rozhodnutí pedagogickej rady budú žiaci našej školy klasifikovaní na konci školského roka

      z hlavných predmetov známkou.

      Vo výchovných predmetoch na 1. aj 2. stupni budú mať žiaci  na vysvedčení absolvoval/la, v krajnom prípade neabsolvoval/ la

     • Oznam pre rodičov - prehlásenie nie je potrebné aktualizovať každý týždeň

     • Podľa aktuálneho  školského semaforu je naša škola momentálne v zelenej fáze

      a) v škole nie je žiaden podozrivý žiak lebo zamestnanec;

      b) v škole je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny).

      Zákonný zástupca

      a)  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. zo školského klubu detí, zo školskej jedálne (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

      b)  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/respirátory (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

      c)  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy, školského klubu detí a školskej jedálne na školský rok 2020/2021.

      d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

      e)  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym ÚVZ. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

      V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

      a) Podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast  (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

      b) Ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast.

    • Oznam pre rodičov
     • Oznam pre rodičov

     • Milí rodičia,

         po reakcii niektorých z Vás, pár informácií k dezinfekčnej bráne:

      • Deti si samy určujú, či stlačia pedál na spustenie rozprašovača. Ak si neprajete dezinfekciu, stačí im to doma povedať. Je to dobrovoľné.
      • Všetky certifikáty - viacstranové  sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.
      • Snažíme sa o to, aby sme sa pohybovali v bezinfekčnom prostredí.  4 triedy sú už  v karanténe a netúžime opätovne zatvárať triedy ďalšie.

      Ďakujeme za pochopenie, prajeme veľa zdravia.

      vedenie školy

     • Dezinfekčná brána

     • Vážení rodičia, milí žiaci, od 19.5.2021 budeme používať pri vstupe do školy dezinfekčnú bránu - v pondelok, stredu a piatok. Dezinfekčný prostriedok je nezávadný, prikladáme certifikát, môže sa použiť aj pre malé deti. Prosíme žiakov, aby od zajtra vchádzali do školy hlavným vchodom.

     • Tooooľko lásky je v našich srdciach...

     • Chceme sa veľmi pekne POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí vytvorili takéto krásne pohľadnice a nebolo ich veru málo - 45 kusov.

      Opäť sme sa presvedčili, že naši žiaci a rodičia majú veľké srdcia a potešia týmto gestom všetkých ľudí v Zariadení pre seniorov v Trenčíne.

    • Oznam pre rodičov budúcich prvákov
     • Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Vážení rodičia,

            oznamujeme Vám, že od 17.5.2021 budeme proti podpisu odovzdávať ROZHODNUTIA o prijatí Vášho dieťaťa do 1. ročníka našej školy.

      Rozhodnutia sú vystavené pre každého rodiča osobitne, je potrebné predložiť občiansky preukaz

      Miesto: sekretariát ZŠ

      Termín od 17.5.2021

      Čas: 8:00 - 15:30

      pondelok  až  štvrtok

    • Prezenčné vyučovanie 5. - 7. ročník
     • Prezenčné vyučovanie 5. - 7. ročník

     • Podľa záverov z  Pandemického strediska Krízového štábu Okresného úradu  v Trenčíne zo dňa  05.05.2021 o 13:00 hod. Vám oznamujeme, že okres Trenčín prechádza do II. stupňa varovania, a preto od 10. 05. 2021 môžu v prezenčnej forme štúdia pokračovať aj žiaci 5. – 7. ročníkov základných škôl.

      Žiaci ani rodičia nepotrebujú predkladať škole výsledky testu, odkliknú v EduPage Čestné prehlásenie. Informáciu dostanete mailom od triednych učiteľov.

      V škole je povinné pre všetkých prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo výnimka z nosenia rúška potvrdená lekárom. 

   • Kontakty

    • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
    • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
    • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
    • 036125971
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje