• Mgr. Petra Zichová

    Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť. 

    Do oblasti pracovnej náplne sociálneho pedagóga patria najmä nasledovné úlohy:

    • plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov, svojimi aktivitami pôsobí na žiakov, pedagógov, zákonných zástupcov žiakov za účelom vytvorenia pozitívnej sociálnej klímy v škole
    • venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredia, žiakom vyžadujúcim špeciálno-pedagogickú, psychologickú, psychiatrickú starostlivosť
    • konzultuje a komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov (zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, šikanovanie, agresivita, syndróm CAN, delikvencia)
    • sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a odbornými inštitúciami (CPPPaP, CŠPP, ÚPSVaR-oddelelie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, PZSR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, a pod.)
    • vypracúva plán preventívnych aktivít na škole
    • pracuje s triednymi kolektívmi
    • prijíma a skúma podnety od pedagógov, žiakov a ich zákonných zástupcov v otázkach sociálno-patologického správania
    • vedie evidenciu riešených prípadov

     

    Konzultačné hodiny:

    pondelok-piatok:   7.30 - 13.30

     

    Kontakt: t.č.: 0908 065734

    e-mail: zichova@zsdoltn.edu.sk

  • Kontakty

   • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
   • tajomnik@zsdoltn.edu.sk
   • +421 902 911 084 - riaditeľka školy +421 903 482 830 - zástupkyňa školy +421 32 6523480 - tajomníčka školy +421 903 482 831 +421 911 041 797 - ekonómka školy +421 911 046 635 - vedúca jedálne
   • Na dolinách 27, 911 05 Trenčín Slovakia
   • 036125971
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje